Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Radek Bláha – Jiří Slavík, Hrad v Hradci Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové 2020

Pavel DRNOVSKÝ, Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech. Každodennost ve středověku pohledem archeologie

Petr Žákovský – Zdeněk Schenk, Středověké a raně novověké zbraně Přerovska

Ján Lukačka: Matúš Čák Trenčiansky

Hélary, Xavier: Courtrai. 11. července 1302.

Libor Jan, Václav II. Král na stříbrném trůnu 1283-1305

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Jan ZELENKA a kol.: Přemyslovský dvůr - Život knížat, králů a rytířů ve středověku

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Jan ZELENKA: Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců

Jean Flori: Rytíři a rytířství ve středověku

Libor Jan; Jiří Kacetl a kol.: Pocta králi. K 730 výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II.

Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti.

Zdeňka Hledíková: Svět české středověké církve

Radek BLÁHA, Putování po hradeckých středověkých kostelech a klášterech

Ondřej Felcman – František Musil (edd.): Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526)

Marc BLOCH Feudální společnost

MARTIN WIHODA – LUKÁŠ REITINGER A KOL.:PROMĚNA STŘEDOVÝCHODNÍ EVROPY RANÉHO A VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU. MOCENSKÉ SOUVISLOSTI A PARALELY

Kateřina CHARVÁTOVÁ: DĚJINY CISTERCKÉHO ŘÁDU V ČECHÁCH 1142-1420

PETR SOMMER, DUŠAN TŘEŠTÍK, JOSEF ŽEMLIČKA (eds.), Přemyslovci.

Petr Kubín: Sedm přemyslovských kultů

Lenka Bobková – Martin Čapský – Irena Korbelářová a kol.: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české

Zdeňka Hledíková: Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel, rádce

Anna Kernbach: Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku. K dějepisectví přemyslovského období.

Robert Antonín: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300

A. J. Gurevič: Kategorie středověké kultury

Zbraslavská kronika - Chronicon Aulae Regiae

Kateřina Charvátová: Václav II. Král český a polský

David Zbíral: Největší hereze. Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanství

Bernard z Clairvaux: Apologie pro opata Viléma, ed. Iva Adámková, Oikoymenh, Praha 2018 (= Knihovna středověké tradice XXI)

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ: Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy