Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy


Turnaj a jeho náležitosti 

 

English version

Každoroční podzimní Turnaj královny Alžběty je vyvrcholením celoroční činnosti a největší akcí projektu Hradeckého dvora. Není jen měřením sil bojovníků před zraky urozených dam, ale především velkým setkáním všech členů i hostů projektu. Aby se každý účastník orientoval v dění na turnaji, vznikla série dokumentů, které turnaj popisují. Tento text se věnuje principům hradeckého turnaje a osobám, které se jej účastní.  
 

Podoba turnaje  

Turnaj je vícedenní dvorská slavnost, kterou tradičně pořádá královna Alžběta především pro radost a potěchu svých dam. Dámy jsou na turnaji středobodem všeho dění, pro jejich radost a pobavení se bijí turnajníci a jim se snaží zalíbit. Jen jim také náleží soud nad všemi kláními, právo určit a odměnit vítěze celého turnaje i jednotlivých klání, jakož i odměnit další bojovníky, kteří je zaujali. Stejně tak mají právo napravit křivdu na kolbišti spáchanou, či v případě potřeby zastavit boj. Dámy vládnou turnaji prostřednictvím svých zástupkyň, první dámy a panovnic tribun a prostřednictvím pánů v jejich službě, turnajského herolda, heroldů tribun a sudích. 

Turnaj není jen rekonstrukcí bojových klání. Je především velkou společenskou událostí, kde se setkávají skvělí bojovníci se svými družinami, vznešené dámy i nebojující urození pánové a hosté se svým doprovodem. Jeho nedílnou součástí jsou různé ceremonie, při kterých mají účastníci možnost se poznat i zviditelnit.  

Turnaj je velkou příležitostí ke dvorné i rozpustilé zábavě, k politickým jednáním, nebo jen k přátelským setkáním při společném stolování a táboření, turnaji trubadúrů, při tanci i bohoslužbách.  

Pro řemeslníky a družiníky pak je turnaj příležitostí k zábavě, obchodu i výdělku, nalezneme tu kromě stánků řemeslníků také hospodu nebo lazebnu.  

Celý turnaj a často i samotný boj je protkán kurtoazií, vzájemným dvorným chováním pánů a dam. Někdy jde o hry a vztahy ryze soukromé, často však je kurtoazní chování zcela zjevné. Ať už ve formě žádostí dam pánům, aby v kláních hájili jejich barvy, v odměňování favoritů či prostém podání poháru s osvěžením bojovníkovi. V boji pak, místo aby bojující rytíř využil chvilkové slabosti protivníka, chce-li projevit svou dvornost, zastaví sám boj a soupeři nechá přinést pohár s nápojem. Právě taková gesta mají v očích dam často větší váhu při soudu o vítězi než sebepřesnější úder zbraní. Ukázat vedle bojových dovedností také dvornost a rytířské chování a získat si tím přízeň dam je tedy hlavním smyslem účasti každého pána v turnaji a každý jeho družiník se jej snaží napodobit, aby se i on zalíbil dívce svého srdce či udělal dojem na svého pána. Vlastní klání probíhají jako pěší souboje jednotlivců či družin v ohrazeném kolbišti, kterým přihlížejí dámy na tribunách, řídí je turnajský herold a průběh hodnotí sudí. 
 

Hlavní osoby turnaje 

První rytíř a první dáma turnaje 

První rytíř je čestný titul pro nejlepšího turnajníka, kterého vyberou na konci turnaje dámy na hlavní tribuně, neboť je nejvíce zaujal nejen bojovými dovednostmi, ale především svým rytířským vystupováním. První rytíř je vybrán po poradě s ostatními tribunami. Hlavní rozhodnutí je však na královně a hlavní tribuně a volba prvního rytíře může být součástí královniny či dvorské politiky. Po svém zvolení první rytíř vybere první dámu turnaje. Spolu se pak ujímají vlády nad turnajem převzetím turnajského meče, kterým zahájí turnaj příští rok. Je právem prvního rytíře vybrat si první dámu, musí ale vědět, že tento titul je nejen velkou ctí a vyznamenáním, ale jsou s ním spojeny důležité dvorské společenské povinnosti a může být součástí dvorské politiky. První dáma vládne po boku královny turnaji z hlavní tribuny, navrhuje a na májovém sněmu představuje téma turnaje a klenot hlavní tribuny. Na začátku turnaje první dáma uvádí do úřadu sudí turnaje, kteří skládají přísahu nestrannosti do rukou maršálka. První dáma je také patronkou klání trubadúrů, které se obvykle odehrává večer po turnaji. Jeho téma první dáma vyhlašuje na májovém sněmu. 

Panovnice tribun a strážkyně klenotu 

Panovnice tribuny je nejdůležitější dámou své tribuny, řídí a organizuje život na tribuně, před turnajem oslovuje a zve dámy k účasti na tribuně, organizuje výzdobu, občerstvení i zábavy či společné odměny pro turnajníky. Ostatní dámy se svou panovnicí diskutují své favority, které chtějí odměnit, nebo pány porušující turnajská pravidla, které požadují potrestat atd.  

Každá z tribun si volí svůj klenot. Je nejen vystaven na tribuně, ale může být darem, kterým tribuna odmění svého favorita. O tento klenot, který slouží k odměně, pak pečuje dáma „strážkyně klenotu“. Spolu s panovnicí jej obvykle představují na májovém sněmu.  

Dámy v celém průběhu turnaje odměňují své favority či rytíře, kteří za ně bojují nebo je v konkrétním klání zaujali. Na závěr turnaje je každá tribuna prostřednictvím panovnice vyzvána k odměně turnajníka, který nejvíce zaujal celou tribunu. Po ukončení závěrečného boje jsou dámy vyzvány, aby se shodly na svém favoritovi. Nato nastoupí všichni bojující a složí dámám hold. Na pokyn herolda sestoupí z tribuny panovnice spolu s vybranými dámami a se strážkyní nesoucí klenot. Panovnice sdělí heroldovi jméno jejich favorita, herold jméno vítěze vyhlásí a vyzve ho, aby předstoupil před tyto dámy. Strážkyně klenotu předá klenot panovnici, která jím odmění vybraného turnajníka. 

Panovnici tribuny jmenuje královna. Jedná se o velkou čest, kterou tím královna jmenované projevuje. Její jmenování však může být opět součástí politiky nebo častěji intriky. Je právem panovnice tribuny zvolit si strážkyni klenotu.  

Turnajský herold 

Turnajský herold organizuje a řídí turnaj i s ním spojené ceremonie. Jde o úřad často opakovaně svěřovaný zkušenému turnajníkovi, jehož postavení i zkušenosti jsou nezpochybnitelné. Turnajský herold řídí chod turnaje za pomoci sudích a heroldů tribun. Sám je ohlašovatelem jednotlivých klání i jejich vítězů. Jeho odznakem je heroldská hůl a tabard. Turnajského herolda slavnostně jmenuje přímo královna. Obvykle ho představí na májovém sněmu, na začátku samotného turnaje mu pak předává heroldskou hůl a tabard jako odznaky moci a jako symboly vlády nad dějem nadcházejícího turnaje, herold jí na oplátku skládá přísahu nestrannosti.  

Dvorský maršálek 

Dvorský maršálek je velitelem královniny hotovosti a jejím zástupcem ve všech vojenských záležitostech. Jako takový bdí nad spravedlivostí rozhodnutí sudích a rozhoduje případné spory či stížnosti turnajníků. Jeho slovo je zákonem pro všechny zúčastněné a zodpovídá se pouze královně. Do jeho rukou, jako nezpochybnitelné vojenské autority, skládá první rytíř za všechny bojovníky turnajskou přísahu. Stejně tak sudí skládají přísahu nestrannosti do rukou maršálka zastupujícího zde královnu.  

Sudí 

Sudí dohlíží na regulérnost klání a řádný průběh turnaje. Odznakem moci sudího je tabard a soudcovská hůl. Bílá barva jejich oděvů symbolizuje nezaujatost a nestrannost. Sudí se pohybují po kolbišti, počítají zásahy a dohlížejí na dodržování pravidel boje. Pokud zjistí porušení pravidel, nesrovnalost, nebo třeba jen chtějí rozdělit skrumáž, činí tak dotykem nebo poklepáním soudcovskou holí na tělo či přilbu bojovníka. Na tento pokyn je každý povinen okamžitě přerušit boj a podřídit se rozhodnutí sudího. Má právo zastavit boj, je-li toho zapotřebí, a vyloučit či předvést provinilce. Trestem za neuposlechnutí příkazů sudího je vyloučení z turnaje, což by byla pro vyloučeného ta nejhorší ostuda. Posuzovat boj ostatních je velká zodpovědnost, proto tento úřad často zastávají bojovníci, kteří své kvality prokázali tak, že v minulosti obdrželi některý z čestných titulů v turnaji, titul prvního rytíře, nejlepšího bijce či nositele štítu Jiřího z Holohlav. Celkově jsou v turnaji tři sudí, kteří se na svém místě střídají, mohou se účastnit i klání, pak požádají dámy, zda za sebe smějí na konkrétní souboj vybrat náhradu. Představeni bývají na májovém sněmu, do úřadu jsou pak uvedeni předáním hole a tabardu na začátku turnaje první dámou a panovnicemi tribun a složením slibu nestrannosti do rukou maršálka.  

Heroldi tribun 

Herold tribuny je respektovaný pán ve službě tribuny, uvádí a představuje jednotlivé dámy, doprovází panovnici, na žádost dam oslovuje pány, uvádí je k tribuně, předvolává vítěze klání před dámy pro předání odměn či provinilce k potrestání. Dámám pomáhá s hodnocením turnajského klání a orientací v disciplínách. Heroldi jsou představeni na májovém sněmu a na počátku turnaje slavnostně dekorováni panovnicemi bočních tribun, které jim předávají odznaky heroldské moci, tabardy a hole. Mohou se účastnit i klání, pak požádají dámy, zda za sebe smějí na konkrétní souboj vybrat náhradu. 

Dámy na hlavní tribuně 

Na hlavní tribuně v čele kolbiště usedá královna s první dámou turnaje a nejvýznamnějšími dámami dvora. V průběhu turnaje zve královna na tribunu významné hosty, aby s ní zhlédli některé z klání. Dostat se na hlavní tribunu a pobývat a bavit se ve společnosti královny je největší poctou, jaké se může urozenému účastníkovi turnaje dostat. Královna a dámy na hlavní tribuně mají poslední slovo při volbě prvního rytíře, nejlepšího bijce i nositele štítu Jiřího z Holohlav. Při těchto volbách berou v úvahu doporučení bočních tribun, může ale jít o součást královniny či dvorské politiky. Královně a dámám hlavní tribuny náleží také soud nad všemi kláními, právo určit a odměnit vítěze klání a poslední slovo ve všech sporech či nerozhodných soubojích. 

Dámy na tribunách 

Dámy přítomné na turnaji mají tu čest sledovat turnaj spolu s královnou a nejvýznamnějšími hosty sedíce na tribunách. Přítomnost na tribuně je důležitou součástí zviditelnění své postavy a rodu, o což každá dáma u dvora usiluje. S tím souvisí také privilegium usednout na tribunu pod svým erbem zobrazeným na erbovním přehozu. Prakticky jde o látku velikosti 40x70cm (umísťovanou na výšku), na které je našito nebo vymalováno erbovní znamení dámy. Tento přehoz se přišpendlí na hrazení tribuny. Pro vlastní pohodlí potřebuje dáma na tribuně křesílko pro sezení, pohár na nápoje a obvykle přispívá ke společnému občerstvení. Ke společenské prestiži dámy pak, kromě odpovídajícího reprezentativního odění (správně střižený a datovaný oděv včetně úpravy účesu a líčení) a chování k turnajníkům, patří zástavy a symbolické odměny pro favority v kláních ve formě květin a různých drobností. Každá dáma na tribuně by měla mít též k dispozici služebnou, která se dle dohody střídá se služebnicemi ostatních dam při obsluze na tribuně.  

V turnaji dámy podporují své favority a diskutují o nich se svou panovnicí, nechávají si předvolat ty, které chtějí odměnit, nebo pány porušující turnajská pravidla, které požadují potrestat atd. Z této diskuse nakonec vzejde jméno rytíře, který všechny nejvíce zaujal, panovnice pak jako zástupkyně svých dam spolu se strážkyní klenotu jej odměňuje klenotem tribuny. Jednotlivé dámy mohou v celém průběhu turnaje soukromě odměňovat své favority či rytíře, kteří za ně bojují, jde o projevy kurtoazie.  

Bojovníci 

Ozbrojení pánové, rytíři, panoši, i neurození muži, kteří se účastní různých disciplín, přicházejí na turnaj, ostatně jako všichni, kdo přicházejí ke dvoru, především se zviditelnit, a to v nejlepším slova smyslu. Přísahou stvrzují, že budou bojovat bez zlé vůle a pouze pro zábavu svou a přihlížejících dam. Proto je jejich cílem nejen zvítězit v boji, ale také předvést své rytířské chování a tím se zalíbit dámám a královně. Dávají si záležet na svém vystupování, odění a zbroji, žádají dámy o bojové zástavy a doufají v jejich přízeň a odměnu, kterou opětují, třeba složením vybojovaného klenotu své dámě k nohám. Odměna či pochvala dam z hlavní tribuny nebo od samotné královny je pak nejvyšší poctou, které se může bojovníkovi na turnaji dostat. Jednou z těchto poct je možnost účastnit se královských disciplín. O účast v nich musí bojovník, který splnil podmínky dané disciplíny, předem požádat královnu a doufat v její přízeň. Všichni bojovníci jsou povinni uznávat rozhodnutí sudích a především dam, pro jejichž potěchu se klání účastní. Jinou odměnou může být už soukromá zástava, květina, drobný dárek či malé občerstvení. Vítězové jednotlivých klání, na kterých se shodnou dámy celé tribuny, jsou pak odměňováni panovnicí a mohou jako odměnu obdržet i klenot tribuny. Dámy hlavní tribuny pak vyhlašují hlavní vítěze turnaje. Kromě nejvyššího ocenění, prvního rytíře, bývá zvláštním titulem odměněn nejlepší „bijec“ a putovní štít Jiřího z Holohlav obdrží muž, který dámy nejvíce zaujal svým dlouhodobým zvlášť rytířským vystupováním či službou nebo zásluhami o dvůr, někdy i bez ohledu na bojové schopnosti. Jednotlivě pak bojovníky odměňují dámy, které si je vybrali za favority, či se za ně rozhodli turnajníci v soubojích bojovat.  

Ne všechny pány však na turnaj vedou jen nejušlechtilejší zájmy o potěchu hradeckých dam. Někteří prostě přijíždějí zviditelnit se před ostatními v boji, užít si turnajového ruchu a slávy nebo přijíždí v žoldu bohatších turnajníků, kteří chtějí rozšířit řady svých ozbrojenců. I tyto motivy jsou na turnaji tolerovány, pokud se neprotiví dobrým mravům.  

Nebojující a hosté z cizích zemí 

Na turnaji, jako velké dvorské slavnosti a společenské události se vyskytuje mnoho nebojujících pánů, kteří sem ale přijeli ze stejného důvodu jako bojující, zviditelnit se ve dvorské společnosti, zaujmout dámy a získat přízeň královny. Účastní se s dámami sledování turnaje, baví je vyprávěním, čtením básní či hudbou, účastní se klání trubadúrů, politických jednání a intrik. 

Hosté, někdy i z cizích zemí, pak přijíždějí s podobnou motivací. Podívat se na dvůr cizího panovníka, poznat nové přátele, vést politická jednání a samozřejmě se ukázat a předvést v cizí společnosti. Podobně dámy cizích dvorů jsou vítanými společnicemi hradeckých dam, protože kde jinde se dozvědět o módních novinkách, rytířských příbězích, básních… 

Duchovní 

Stejně jako je vztah k Bohu nezbytnou součástí života středověkého člověka, jsou součástí turnaje pravidelné bohoslužby či požehnání a nacházejí se tu tedy duchovní. Sledují turnaj z tribun, slouží bohoslužbu, bojovníci je mohou požádat o požehnání, dámy o radu.  

Neurození, řemeslníci, měšťané a poddaní 

Motivace k účasti na turnaji může však být i zcela přízemní. Pro řemeslníky je takový mumraj movitých pánů a bojovníků i marnivých dam rájem poskytujícím příležitost k bohatému výdělku. Pro služebníky a družiníky příležitost podívat se daleko za brány domácího panství a ve zvláštní službě svému panstvu si dobře přivydělat nebo si najít lepší místo u štědřejšího pána. Proto se všichni snaží a ochotně nabízejí své zboží i služby.  

Na tento dokument navazují Bojová klání hradeckého Turnaje , Výstrojní podmínky a obecná pravidla boje a Hradecký dvůr jako společná cesta - organizace a vybavení .