Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Principy projektu Hradecký dvůr


Hradecký dvůr Alžběty Richenzy je společnost lidí snažících se o porozumění životu společnosti na počátku 14. století jak v ohledu hmotné kultury, tak společenských vztahů prostřednictvím „oživené historie“.

Veškerá činnost zahrnovaná pod projekt Hradeckého dvora Alžběty Richenzy má sloužit k hlubšímu poznání a pochopení historie konce 13. a prvních desetiletí 14. století, ale také k zábavě jeho účastníků a rozvoji vzájemných mezilidských vztahů. Projekt je chápán jako provázané společenství skládající se z řady více či méně autonomních skupin, družin i jednotlivců a je otevřen všem, které oslovuje doba přelomu 13. a 14. století, a kteří chtějí aktivně přispívat k jeho činnosti a rozvoji, ať již jako přímí příslušníci královnina užšího okruhu, anebo jako tzv. hosté dvora. I toto rozdělení přitom naplňuje dobové parametry. Podmínkou účasti na jakékoli úrovni je respektování společných hodnot a pravidel.

Datace projektu a tím i postav a hmotného vybavení je 1275 – 1330. Vychází z dat života královny Alžběty, ale s přihlédnutím k větší pestrosti celkového obrazu. Rozšířená datace umožňuje pracovat s širší škálou historických pramenů a vyhnout se tak nebezpečí historii neodpovídající generalizace a unifikace. Širší datace dává vyniknout různým sociálním a profesním vrstvám, které se na středověkém panovnickém dvoře a kolem pohybovaly.

Projekt stojí na třech základních pilířích:
- poznání a rekonstrukce hmotné kultury
- poznání dobové kultury a mentalit včetně sociálních vztahů a hierarchie prostřednictvím konstrukce sociálně strukturované společnosti aktivním ztvárňováním zvolených postav
- poznání a ztvárnění dobového vojenství a boje

Všechny tyto tři principy jsou pojímány jako rovnocenné a snaha o vzájemnou vyváženost je důvodem ke kompromisům v každém z nich.

Specifikem Hradeckého dvora je výsadní role nejen královny jako středobodu a smyslu existence Dvora, ale také jejích urozených společnic, zastupovaných v první řadě manželkami dvorských úředníků. Dámy se tak v projektu Hradeckého dvora – vedeného ženou a existujícího pro ženu – staly od počátku smyslem veškerého dění. Pro jejich radost i pobavení pánové měří své síly v kolbišti a prostřednictvím dvorné služby i mimo něj, dámy jsou také nejvyšším arbitrem a odvolací instancí v turnaji i smyslem kurtoazních aktivit. Projekt tedy ztvárňuje kultivované dvorské prostředí, jehož hlavní osou je dvorný vztah pána k dámě.

Důležitou metodou pro poznání a pochopení středověkého života a společnosti je v projektu fenomén hry ve smyslu aktivního ztvárňování zvolených postav a zastávání jim odpovídajících společenských rolí. Jako herní postavy všichni směřují své úsilí k postupu a uznání v hierarchii středověké společnosti, a to především prostřednictvím služby – svému hernímu seniorovi, dámě, královně. Ztvárnění vlastní postavy a její respektování ostatní společností Dvora je také základní podmínkou účasti v projektu.

Jako technicko-organizační součást projektu byl vytvořen spolek Dvůr královny Alžběty Richenzy, z.s, který slouží jako servisní organizace pro pořádání akcí v rámci projektu. Spolek je organizační základnou, pořadatelem akcí, či provozovatelem webu projektu.

Projekt Hradecký dvůr Alžběty Richenzy není jen výsledek společné práce ale především nekončící proces směřování k ideálu, k němuž však ze své podstaty nelze nikdy dojít. Proto je třeba Hradecký dvůr a jeho aktivity chápat daleko víc jako účelovou konstrukci (byť vycházející ze stále se prohlubujících poznatků řady historických věd), než jako plnohodnotnou rekonstrukci historického vzoru.