Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Moneta curiae reginae

Návrh systému herní ekonomiky Dvora 

Předpoklady a východiska

Popis problému

 

Dobové ceny - Orientační ceny ve 14. st

 

(prameny: W - Winter, dějiny obchodu, S - Somer, Vilémov, T- Tomek, dějepis Prahy 2,)

 

Komodita cena rok pramen

Služné děvečka –rok 30 g 1378 W 

Mzda lepší tovaryš den 2 g 1378 W 

Pepř – libra 9 g 1370 W 

Šafrán na barvení libra 35 g 1324 W 

Sukno nejobyčejnější – loket 3 g 1320 W 

Sukno kolínské – loket 4-6 g 1320 W 

Sukno de Tournay lehké – lok. 5 g 1320 W 

Sukno de Tournay těžké – lok. 10 g 1320 W 

Sukno nejdražší (W hent) – lok 20 g 1320 W 

Šarlat (hedvábí) - lok 40 g 1320 W 

Barchan – loket 0,8 g 1320 W 

Víno pinta 1-2 g 1390 W 

Víno cizí pinta 3-5 g 1390 W 

Pivo pinta 6-8 h 1390 W 

Trám 2 g 1395 W 

Prkno 1g 1375 W 

Kráva 55 g 1393 W 

Tele 10 g 1408 W 

Koza, ovce 6 g 1408 W 

Prase malé 6-8 g 1408 W 

Prase krmné 24 g 1408 W 

Kůň 180 g 1356 W 

Obilí – strych (cca 100 litrů) 5g 1350 W 

Žito -strych – neúroda 30 g 1312 W 

Žito -strych – nadúroda 1 g 1362 W 

Cote mužské 9g 1312 W 

Pás stříbrný 270 g 1323 W 

Cihly - tisíc 22 g 1320 W 

hřebíky 60ks 9 h 1372 W 

zámek do vrat 5 g 1310 W 

Pluh a brány 100 g 1408 W 

Kniha latinská 60 zl 1381 W 

Kniha Decretalium 165 g 1374 T

pronájem půdy min  (1lán=20ha) 12 g 1339 S

pronájem půdy běžně 50 g 1339 S

klášteru za spásu duše za rok 30 g 1364 S

část vesnice (3 lány + ostatní) 2760 g 1360 S

hrad Žleby s příslušenstvím 3300 h 1356 S

závěť - odkaz klášteru 1200 g 1383 S

Psaní knihy 1arch 3 g 1398 T

kuře 6 h 1400 T

vejce 60ks 1 g 1400 T

vůl 105 g 1400 T

Oběd solidní 2 g 1404 T

Oběd obyčejný pro družiníka 1 g 1404 T

Příjem kláštera roční 9600 g 1385 T

Fundace kláštera králem 3000 h 1342 T

 

Měnový systém pro hru

 

Měnový etalon

Protože herní měna není nijak krytá, je potřeba zvenčí stanovit základní hodnotu, která bude srozumitelná a vázaná na samozřejmou a často obchodovanou komoditu. 

Za základní jednotku (etalon) herní měny je použit žejdlík (půllitr) piva a jeho cena stanovena pevně na 3 haléře (¼ groše) za půllitr piva. Jedná se o základní jednotku, od které se odvozují další ceny a obchody. Je pevně stanovená a neměnná, její hodnota je kontrolována. Po dohodě zodpovědných úředníků (komoří a stolník) může být pro účely hry na žádost autorů hry krátkodobě změněna (nastala drahota). “Zdražení piva” je hlavním nástrojem herní měnové politiky a je třeba s ním zacházet opatrně. 

 

Měnové jednotky a jejich kurz: 

1 haléř (parvus) - drobný peníz

1 groš pražský  - základní mince = 12 haléřů

1 zlaťák (florén) - reprezentační mince = 12 grošů = 144 haléřů 

1 hřivna (kopa gr.) - virtuální jednotka = 5 zlatých = 60 grošů = 720 haléřů

 

Haléř - nejběžnější mince obyčejných lidí, družiníků, základní mince plateb v hospodě, v lazebně atd. 

Groš - základní mince pánů, určena k výplatám pro služebníky atd.
Florén - reprezentační mince. Neměla by být určena k běžným platbám mezi lidem, jde o výjimečné mince. Mají stanovenou hodnotu, ale běžně se jimi neobchoduje.

Hřivna - větší měnová jednotka. Fiktivní měnová jednotka určená ke snazšímu vyjadřování vyšších sum grošů.Pro snazší orientaci stanovena jako totožná s kopou grošů, ve hře jen jeden typ hřivny. Používá se zejména ve smlouvách a listinách. Nemá vyjádření v podobě reálného předmětu. 

 

Podílový systém  

Podílový systém  je dvanáctkový, což velmi usnadňuje operace, neboť z jednoho groše lze v haléřích celočíselně vyjádřit polovinu, třetinu, čtvrtinu a šestinu. Stejně tak hřivnu lze snadno dělit v celých groších na polovinu, třetinu, čtvrtinu, pětinu, šestinu, desetinu, dvanáctinu, patnáctinu, dvacetinu atd. 

Je dobré určovat ceny v násobcích respektive podílech jednotlivých jednotek. Tedy např. “dvě a čtvrt hřivny”, “půl kopy grošů” atd. 

 

Cizí měna

Jakkoli to neodpovídá historické realitě, je prozatím zakázáno do hry vnášet další mince (brakteáty) nebo zlomkové kovy. Je možné je u sebe mít jako herní rekvizitu, ale nelze je používat jako měnovou jednotku. 

 

Herní ceny a jejich tvorba

Pro rámcový odhad převodu dnešních komodit na komodity ve hře (medovník, koláče atd.)  lze považovat 1 haléř odpovídající 5 až 7 Kč, jeden groš 60-80Kč. 

Pro ceny virtuálních komodit (v listinách - vesnice, hrady, dobytek, výnosy atd.) lze ceny odvozovat od tabulky cen nalezených v pramenech - viz výše.

 

Komodita Jednotka cena (hal) (g)

Pivo 0,5 l 3 1/4

Víno obyčejné 0,2 l 6 1/2

Víno kvalitní 0,2 l 8 2/3

Služné děvečka 1 akce min. 36 3

Služné zbrojný strážný 1 akce min. 48 4

Koláč 1 malý 2 1/6

Koláč (frgál) 1 velký 10 5/6

Za bohoslužbu 1 mše 24 2

Za přímluvu na bohoslužbě 1 přímluva 8 2/3

Služba lazebny malá (mytí nohou) 1 úkon 9 3/4

Služba lazebny větší  (masáž) 1 úkon 12 1

Zákrok felčara jednoduchý 1 úkon 6 1/2

Zákrok felčara složitý 1 úkon 12 1

Ošetření lékařem 1 úkon 24 2

Vyhotovení listiny 1 drobný list, úpis 24 2

Vyhotovení větší právní listiny 1 listina 48 4

Panská večeře pro 1 os 24 2

Oběd pro družiníka pro 1 os 6 1/2

 

Peněžní oběh 

Herní měna není kryta reálnou hodnotou, proto pro herní ekonomiku neplatí skutečné zákony trhu a ekonomiky. Proto je nutné, aby se všechny subjekty herní ekonomiky chovaly zodpovědně podle stanovených pravidel a zejména zajistily, aby nedocházelo ke hromadění měny na některém stupni oběhu vyjma komory. 

Cílem herního trhu není zisk, ale oběh. Všechna získaná měna musí být vracena do oběhu.


 

Subjekty herní ekonomiky

Komora - Je základním subjektem,správcem a dohlížitelem herní ekonomiky. Nad její správou bdí komoří, spravuje dvorskou pokladnu a přijímá, vydává a eviduje mince. Je oprávněn rozhodnout o nákupu mincí a jejich emisí do oběhu. Tvůrci hry podává pravidelně “zprávu o stavu herní ekonomiky” tedy o výši rozdílu přijatých a vydaných mincí pro každou akci. V otázce herní ekonomiky má komoří konečné slovo. 

 

Páni - Urození páni jako hlavy svých domů obdrží po příjezdu na akci “služné od královny” - výplatu herních mincí pro použití ve hře. Tato výplata se odvíjí od počtu osob náležejících k pánově domu na konkrétní akci. Pán od komořího obdrží 20 g pro vlastní potřebu a následně po 5 g za každého nahlášeného člena svého domu. Úmyslně jde o sumu větší, než je doporučená výplata družiníka uvedená v ceníku. Rozdíl slouží k pokrytí dalších výdajů (mimořádná odměna za zvláštní službu, různé příplatky atd.) Doporučuje se (větší) část peněz rozdat družiníkům před akcí jako zálohu, aby měli co utrácet, menší část pak jako odměny během akce či po akci (jako motivaci pro příští). Je třeba mít neustále na paměti, že herní peníze jsou určeny pouze k tomu, aby kolovaly, proto nemá smysl je schraňovat a nerozdávat. 

Z hlediska herní ekonomiky je úkolem každého pána všechny peníze určené pro družiníky během akce předat družiníkům a všechny své peníze utratit.
Pokud se to pánovi nepodaří, odvede zbytek peněz jako “milodar církvi”. 

 

Družiníci -  Jsou hlavním a největším subjektem herní ekonomiky. Během akce od pána obdrží peníze, které by měli během akce utratit. Z akce by si neměli odvézt výrazně více peněz, než kolik si jich na akci přivezli. Cílené  hromadění herní měny mimo akci není dovoleno. 

 

Církev - Církevní hodnostáři, reprezentanti svých klášterů, kostelů a dalších institucí jsou důležitými příjemci měny.  Pokud se během akce pánovi nebo družiníkům nepodaří utratit herní peníze v jiných institucích, je žádoucí, aby zaplatili sloužení mše za sebe, svoji rodinu, páni učinili nadaci klášteru či kostelu. Tyto “milodary” slouží jako nástroj herní ekonomiky a slouží k získávání přebytečných peněz z oběhu. Vybrané peníze vrací církevní instituce zpět jako “desátek” komoře.

 

Subjekty trhu - Jsou herní instituce sloužící hráčům pro útratu peněz. Hospoda, pivovar, lazebna, tržnice, kuchyně…  Cílem je utratit zde herní mince a obdržet protihodnotu. Ta může mít hodnotu pouze herní (pivo může být  hrazeno z peněz pořadatele) nebo má hodnotu paralelní - herní i reálnou. Pak je třeba respektovat pravidla každého subjektu pro paralelní platbu (přímou nebo kreditní) a kromě herních peněz zaplatit za komoditu rovněž reálnou platbou. Souběh herní a reálné měny bude vysvětlen dále.
Skutečným cílem subjektu trhu je opět pouze oběh měny, nikoli zisk. Na konci akce subjekt “odvede daně” - všechny utržené peníze vrátí zpět komoře, přičemž mu komoří vyplatí odpovídající sumu (podle počtu osob účastnících se za subjekt hry) jako “zisk” a to ve výši 5-10 g na osobu. Kromě “odvodu daní” může být subjektu z různých důvodů vyměřena “pokuta”. Příslušný úředník (komoří, stolník, číšník, purkrabí, rychtář atd.) vyměří a vybere příslušnou pokutu. 

 

Úřady -  Úřady slouží ke kontrole segmentu trhu, který jim přísluší (a o své působnosti mohou vést spory a soudy). Příslušný úředník (komoří, stolník, číšník, purkrabí, rychtář atd.) vyměří a vybere příslušnou pokutu, kterou obratem odvede komoře.

 

Bankéř, žid - Instituce sloužící ke zvýšení pestrosti oběhu.  V případě potřeby (herní důvody) je možné zavést do herní ekonomiky další mince půjčkou - pánovi či úředníkovi. Peníze si půjčí pán od “žida” či jiné instituce toho schopné (kláštera, bohatého měšťana či úředníka pokud se ve hře zrovna žid nevyskytuje). Poptaná instituce si (mimo hru a s neherním zdůvodněním) vyžádá příslušný obnos od komory a ten na odpovídající úrok zapůjčí. Je pak ale jejím hlavním úkolem pohledávku vymoci a vrátit v původní výši komoře. Případný získaný úrok je nutné opět převést komoře a to buď přímo nebo přes církevní “milodar”. 

 

Toky herních peněz

 

Výplata pánům - Pán na začátku každé akce obdrží  od komory 20 g pro vlastní potřebu a po 5 g za každého nahlášeného člena svého domu.

 

Herní obchody - Všichni účastníci hry platí v herních institucích za komodity, služby, pokuty atd. herními penězi. V případě plateb za komodity s reálnou hodnotou dochází navíc k paralelní reálné platbě a to kreditní nebo přímé.

 

Daně - Slouží k návratu herních peněz komoře. Všichni, kdo jsou příjemci herních peněz (obchodníci) jsou povinni všechny získané peníze po akci odvést komoře. Komora jim část vrátí jako “zisk”.

 

Pokuty - Slouží k návratu herních peněz komoře. Všichni, kdo jsou příjemci herních peněz (obchodníci) mohou od odpovědného úřadu obdržet pokutu (a případně se o ni přít). Peníze z takové pokuty musí být neprodleně (po akci) předány komoře.

 

Milodary - Slouží k navracení přebytků herních peněz. Jde o odvádění přebytečných herních peněz prostřednictvím církevních institucí. Peníze z milodarů musí být předány jako desátky komoře (nebo utraceny na herním trhu).


Desátky - Mechanismus navracení přebytečných herních peněz komoře. Všechny církevní instituce jsou povinny odevzdávat “milodary” zpět komoře v podobě “desátků”. 

 

Půjčka - Mimo běžné výplaty lze z herních důvodů obdržet od některé instituce (kláštera, komory, žida) půjčku. Peníze si instituce neherně vyžádá od komory a stejně tak jí je později vrátí. 


 

Neherní platby

 

Paralelní platby

Není nic špatného na tom, pokud i herní subjekty trhu žádají za reálné komodity reálné platby v Kč. (čajovna za čaj a kávu, lazebna za masáže, hospoda za kofolu a koláče apod.) Pak je třeba provést kromě herní platby v groších a haléřích provést paralelně i reálnou platbu. 

 

Přímá paralelní platba -  Platbu reálnými penězi lzei provádět rovnou na místě, pokud to neruší hru (v čajovně za kávu), většinou však paralelní platby kazí herní prožitek.
 

Platba ex post - Prodejci přijímají během hry pouze herní peníze a evidují skutečné platby, které od zákazníků obdrží po hře. Doporučuje se u jednotlivých neopakovaných plateb za zboží.
 

Platba ex ante (kreditní) - Prodejci před hrou přijmou zálohu (kredit) např. 200Kč a následně při obdržení herních peněz odepisují z kreditu platby za zboží. Doporučuje se u subjektů a komodit, za které se platí opakovaně za dávky (pivo, káva, koláče atd.)