Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Mikuláš z Blatné


Mikuláš se narodil jako patrně nejmladší syn předního šlechtice českého království Bavora II. ze Strakonic. Jeho staršími bratry byli Bavor III. a Vilém ze Strakonic, vyjma nich měl sestry Anežku, Markétu a Jitku. Po matce Anežce pocházeli všichni z vládnoucího rodu Přemyslovců, neboť byla levobočnou dcerou Přemysla Otakara II. Mikuláš se narodil v rozmezí let 1270 a 1280, stejně jako jeho sourozenci. V roce 1280 byl již jeho otec Bavor II. ze Strakonic po smrti.

Jedinou zmínku Mikulášovi z Blatné, která se dochovala, je listina zpečetěná 2. února 1315, potvrzující donaci jeho bratra Bavora III. pro cisterciácký klášter Zlatou Korunu. Tato donace byla schválena i „fratres nostro d. NICOLAUM DE BLATNA et Wilhelmum de Strakonitz“. Více o něm prameny mlčí. Jisté je, že na počátku 14. století došlo k dělení rodového jmění pánů ze Strakonic, kdy Bavor III. odešel na Bavorov, Vilém získal hlavní sídlo ve Strakonicích a Mikuláš se stal pánem hradu Blatné s městečkem a příslušným panstvím.


Mikuláš z Blatné měl dva syny - pokračovatele rodu Bavora IV. a Viléma a dceru, která se provdala Zdeňka z Rožmitálu. Jméno jeho manželky známo není, stejně tak i rok úmrtí, který ostatně není znám ani u samotného Mikuláše.
V současnosti Mikuláš z Blatné hospodaří na svém dílu rodového majetku a v případě potřeby vyhoví žádosti svého bratra a zastupuje jej na dvoře královny vdovy Alžběty Richenzy.


Frantimír


Matěj