Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Vladislav I., z Boží vůle král

Báseň přednesl rytíř Miroslav Protiva z Libiše na turnaji Hradecké královny roku 1315 (2021), kde s ní vyhrál klání trubadůrů. Velké zásluhy za báseň také patří jeho služebné Kateřině zvané Kachna

Vladislav I., z Boží vůle král,
po jméně i skutcích slavný vládou - Celebrus imperió.

A přesto v mládí byl obtěžkán slabostí a hříchem.
Prolitý vínem jako měch a floutkem jej často zvali staří.
Měkký byl ve vůli, slova nestálého, lehkovážný byl až běda,
voluntatis imfirmae - do noci pil a spal až do oběda.
A proto jej mnozí čeští pání,
vzpupní a hamižní jak bezbožní kmáni,
sobě králem zvolit nechali.
Tys náš král! Tys náš ve víně brach! - rouhavě volali.
Pij se mnou, králi, rudého vína
a zachrasti měšcem na mou stranu - in vino veritas, ergo bibimus im communióne!
...a slepý a hluchý, králi, budiž k ránu...
Smutno na takového krále pohledět.

Však jednoho rána dí mu nebeský hlas - Coori, Rex! Apage Satanas!
I vstal mladý Vladislav uslyšev božího hlasu.
Nasadil korunu a zanechal kvasu
a zpupné pány hamižné mečem svým rychle pokoře a službě naučil,
Satana odehnal a Bohu se poručil:
“Otče můj nebeský, veliký Bože!
Pater mi et noster, qui est in Coelís! 
Odpusť mi slabost a hříchy mé!
Nezměrná je teď žalost má,
přijmi pokorné pokání mé!
Veď ruku mou, ať stanu se na Zemi mečem Tvým!
Nechej mě vyrvat Jeruzalém nevěřícím!
Advenia regnum Tuum, ó Deus Glorius! Amen.
Tak modlil se pokorně kníže Vladislav.

Nebylo však mu souzeno vítězství v zemi galilejské.
Volání císaře říše římské měl nakonec vyslyšet český král.
U města Milána z vůle Boží zrodit se tak měl český lev.
A v čele smělé jízdy české,
za zvuku bubnů a divého koní ržání,
vrhl se král do vln řeky rozbouřené
by k vítězství vedl šiky reků svých.
A Milánští viděvši jejich síly skvělé
s úctou a hrůzou mohli jen přihlížet,
jak jejich velký Decius decimátur est. 

Slavné to vítězství ocenil císař a správce nový
zlatem a stříbrem a památnými slovy:
“Jako lev bojuješ, ó český králi!
A aby si to lidé navždy pamatovali,
stanovím od teď až na věky věků
lva novým erbem českých králů a reků!
Vivat Vladislaus Primus! Rex populi, Leon bohemorum, bellátor maximus! 

 

Překlad latinských veršů:

Celebrus imperió - Slavný vládou
voluntatis imfirmae - vůle slabé
in vino veritas, ergo bibimus im communióne! - Ve víně je pravda, proto pijme všichni pospolu!
Coori, Rex! Apage Satanas! - Povstan králi! Ustup satane!
Pater mi et noster, qui est in Coelís! - Otče můj a náš, který jsi v nebi!
Advenia regnum Tuum, ó Deus Glorius! Amen. - Přijď království Tvé, ó slavný Bože!
Decius decimátur est. - Decius je decimován
Vivat Vladislaus Primus! Rex populi, Leon bohemorum, bellátor maximus! - Ať žije Vladislav první! Král lidí, lev Čechů, největší bojovník!