Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Zpověď třem ženám, mému srdci nejbližším

 

Báseň přednesl rytíř Miroslav Protiva z Libiše na turnaji Hradecké královny roku 1316 (2022). Velké zásluhy za báseň také patří jeho služebné Kateřině zvané Kachna.

Když jsem zpytoval své svědomí a hledal o čem bude dnes má dnešní báseň, zjistil jsem, že nemohu vybrat jen jeden jediný čin, či jen jednu jedinou tíživou myšlenku, která by mé básni stála za námět. I řekl jsem si, že jsem asi příliš velkým hříšníkem a obrátím se spíše k výčtu žen, kterým by měla patřit má omluva a zpověď. Ale neulehčil jsem si volbu, neboť i tento seznam byl nekonečně dlouhý!

Usedl jsem proto v rozpacích a v zahanbení před svatým křížem, bděl jsem dlouho do noci v modlitbách a pak v rozjímání vprostřed nočního ticha mi Bůh zjevil pravdu v podobě jediných tří žen, kterým po právu má patřit má upřímná omluva, zpověď a pokání.

A jim se teď před tváří Vaší i Boží budu dnes zpovídat.

 

I. Confiteor Tibi, mea prima pulcherrima.

Tobě se zpovídám a vyznávám ze svých hříchů,

má milovaná manželko Adelaide. 

Odpusť mi, že jsem mrhal naše dny.

Jako by snad chvíle s Tebou 

mohly s každým rokem znovu přibýt, 

tak jako dorůstá listí na stromech, 

jako květy na loukách nebo klasy v polích.

Odpusť mi, že jsem Tě zanechával samu, 

nechával na tobě starost o rodinu 

a nebyl jsem s Tebou v každý moment mého bytí, 

kdy jsem jen být mohl a měl. 

Čas máme zde na Zemi jeden pro druhého 

pevně a neúprosně vyměřen. 

A já mlčky a s hrůzou té noci spatřil,

jak mi mizí neúprosně den za dnem. 

Mementó mori et amó Té

in saecula saeculorum. 

Amen. 

 

II. Confiteor Tibi, mea secunda pulcherrima.

Tobě se zpovídám a vyznávám ze svých hříchů,

královno mého srdce, na věky věků veliká

Elizabeto Richenzo.

Regina mea! Tobě k nohám pokládám

s nekonečnou pokorou a bez příkras

svoje obavy a strach.

Obavy, že jsem Tě zklamal,

a strach, že Tě ještě zklamu.

Tvá očekávání ať jsou navěky 

nejpřísnějším soudcem mojí služby!

A přesto Tě teď a tady prosím -

odpusť rytíři, že klopýtají jeho nohy 

na cestě, kterou měl i nadále jít.

Jsem a chci i nadále být

Tvůj věrný rytíř Gavén!

Přesto Tě v tuto chvíli 

mé slabosti a nahoty žádám, 

odpusť mi volby, které už nyní vím,

že budu muset učinit.

Mementó officium meum 

et próssum Tibi

nunc et in hora mortis mei.

Amen.

 

III. Confiteor Tibi, mea tercia pulcherrima.

Tobě se zpovídám a vyznávám ze svých hříchů,

císařovno nebes, matko Boží, blahoslavená Panno Marie.

Jsem smrtelným synem smrtelného člověka.

A jako takový syn

jsem ne vždy konal dobře

a učinil jsem věci, které mě tíží.

Mohu zde dnes prosit o odpuštění 

svou krásnou dobrotivou ženu

i svou milosrdnou spravedlivou královnu.

A mohu věřit, že se nade mnou ustrnou

a mé hříchy a slabosti mi dnes odpustí.

Tebe však, královno královen, nejjasnější z hvězd,

chci dnes pouze velebit a chválit.

Ty nahlížíš každý den

do nejhlubších zákoutí mého srdce.

Před Tebou neobstojí jakékoliv

lidské výmluvy.

A proto Tebe chválím nade všechny!

Neboť vím, že jsem Tebou milován 

i jako nejbídnější hříšník

dnes i v hodině mé smrti.

Ave Maria, Gratia plena,

Dominus Tecum.

Benedicta Tu in mulieribus!

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus

nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.