Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Otcovy klenoty

báseň přednesená na Turnaji sv. Samsona na Lipnici 
pannou Peters von Sonnberg


Tělo a krev, jež je prolévána,
udatnost v přátelském souboji se měří,
čest v boji v šanc je dána,
ale stačí to, čest boji svěřit?

Pozvedni zrak svůj a duši svoji,
k nebesům, k výšinám a dál,
k našemu Bohu, který je trojjediný,
v pokoře poklekni, ať hold je mu vzdán.

Buď vděčný za Jeho dary,
víno a chléb, jež každý přijímá,
i otec můj vzácný, milovaný,
tímto hold Nejvyššímu vzdal.

Otče můj , znám tě jen ze vzácných chvil,
však služebník Kristův, než ty, nebyl větší,
víno a chléb jako klenot sis vyvolil,
pro slávu svou i pro slávu Boží.
 

Myšlenkou pro tuto báseň byl biblický verš Genesis 14:18 - A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha nejvyššího.