Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Pravidla turnaje

Ad 1) V souladu s turnajskou tradicí je zapovězeno užívat v kláních ostré zbraně.

Ad 2) Není povoleno bodat v přímém střetu, ale je povoleno naznačit bod dýkou či mečem k ukončení souboje či zajetí soupeře.

Ad 3) Je povoleno útočit sekem na celé tělo soupeře mimo obličej (samozřejmě s rozvahou)

Ad 4) Mimo boje pánů s družinami, bitvu korouhví a závěrečnou bitvu šiků není povoleno útočit na soupeře zákeřně zezadu, bojovníci se bijí čelem.

Ad 5) K bitvě lehkooděnců a těžkooděnců je každý válečník ozdoben dvěma stuhami, jež jsou jeho životem. Vítěz odnímá poraženému stuhu. Kdo v boji ztratí obě stuhy, odchází z kolbiště. Nikdo nesmí použít ukořistěné stuhy jako svůj další život a prodloužit si tak klání. Ukořistěné stuhy rozhodnou o vítězi.

Ad 6) K bitvě těžkooděnců smí nastoupit toliko válečníci mající těžkou zbroj. Musí mít tedy krytu horní polovinu těla včetně hlavy kovovou zbrojí. Tohoto klání se smí účastnit i neurození. V případě sporné zbroje rozhodnou heroldi po poradě s maršálkem.

Ad 7) K mlatovému turnaji smí nastoupit toliko urození těžkooděnci s hrncovým helmem či uzavřenou kalotou, ozdobenou klenotem. Klenot musí být na helmici upevněn tak, aby bylo možné jej jedním dobrým silným úderem mlatu srazit. Cílem klání je srazit klenot soupeře.

Ad 8) K souboji pánů nastupují urození páni se svými panoši a výzvou si volí soupeře. Souboj pak probíhá bojem dvou pánů a jejich panošů, či zbrojnošů, přičemž družiníci svého pána v boji plně podporují.

Ad 9) K souboji chocholů smí nastoupit toliko urození těžkooděnci, mající své helmice ozdobeny chocholem, šátkem, či jiným klenotem, který dají v tomto klání v sázku. Vítěz smí naložit s ukořistěným chocholem dle vlastního uvážení, smí jej složit dámě k nohám, ponechat si jej, či umožnit poraženému vykoupit jej nazpět. Každý účastník smí nastoupit podvakráte s novým chocholem, nesmí se však utkat se stejným protivníkem.

Ad 10) Do závěrečné bitvy korouhví nastupují podle práva korouhevní páni se svými praporci a mají právo vybrat si z ostatních bojovníků své družiníky. Panské a zemanské družiny tak vstupují do cizích služeb, aby se mohli boje zúčastnit. Cílem boje je rozprášit nepřátelský šik, nebo se zmocnit jeho korouhve. Družina, která v boji korouhev ztratí, je poražena stejně, jako by byla vybita do posledního muže. Korouhev je v boji ztracena jen tehdy, pokud je pevně v rukou protivníka a obě strany se od sebe odpoutají - nikdo již nebojuje. Pokud o ni bojuje třeba jen jediný muž, je korouhev „v boji“ a není ještě ztracena. První dáma smí po poradě s panovnicemi bočních tribun povolit pokračování boje družině, jež korouhev ztratila, pokud je tato obzvláště zaujala svou statečností. Vítězem je družina, jež opanuje bojiště.

Ad 11) Posledním kláním je hromadná bitva, jíž se smí zúčastnit všichni válečníci, rozdělení do dvou šiků. První dáma a panovnice bočních tribun vyberou z nejlepších turnajníků hejtmany a korouhevníky obou šiků, ostatní válečníky do těchto dvou šiků pak rozdělí dámy. Jeden ze šiků má rudý, druhý pak zlatý praporec. Bojovníci nejsou záměrně nijak viditelně rozlišeni a pro orientaci v boji používají pokřik „rudá“ a „zlatá“ podle svých praporců. Bitva je vedena do úplného opanování bojiště jednou stranou.

Ad 12) Na regulérnost klání dohlíží heroldi a maršálek turnaje. Jim přináleží právo veta a jenom jim budou postupovány případné stížnosti, či protesty. Poslední slovo v případě sporu, rozcházejí-li se výroky obou heroldů, náleží maršálkovi turnaje. Jenom v případě že by byl ve sporu osobně angažován maršálek turnaje, rozhodnou jednotným výrokem oba heroldi.

Ad 13) O vítězi jednotlivých klání rozhodnou dámy na tribunách, ony mohou skrze heroldy volat pány k zodpovědnosti před soud dam. Jim přináleží odměnit vítěze, či ztrestat křivdu. Dámy též zvolí z nejlepších turnajníků „prvního rytíře“ a ten bude mít tu čest vybrat z přítomných paní „nejpůvabnější dámu“, jež bude předsedat turnaji příští rok.

Ad 14) Tyto turnajské regule jsou závazné pro všechny účastníky, ať již knížata, pány a rytíře, či neurozený zbrojný lid. Jejich hrubé porušení bude pro viníka znamenat hanebné vyloučení. Senioři nesou zodpovědnost za své družiníky, ať již stálé, či najaté, jež s sebou na turnaj přivedli, na nich je tedy zjednat pořádek. Pokud toho nebudou schopni, budou z turnaje vyřazeni s celou družinou a opustí kolbiště.

Ad 15) Ti kdož se chtějí turnaje zúčastnit, stvrzují respektování těchto regulí turnajskou přísahou.


Turnajská přísaha:
Urození pánové, rytíři, panoši a lide zbrojný, přísahejte při Panně Marii a sv. Jiří, že se budete bít čestně, bez osobních sporů a neprolijete záměrně krev. Přísahejte, že neporušíte turnajských regulí a uznáváte nad sebou soud zvolených sudí a těchto krásných dam. Amen!